Het primaire doel van de stichting is bij te dragen aan het natuurbehoud en de bewustwording van het belang van natuurbehoud in het algemeen. Een en ander wordt gerealiseerd door het ondersteunen van studiereizen en het vastleggen van kwetsbare dan wel bedreigde flora en fauna.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd zonder winstoogmerk. De beschikbare middelen (schenkingen en donaties) worden besteed aan het realiseren van deze doelstelling. Met de ligt hierbij de focus op het opbouwen van beeld materiaal bank waarmee de bewustwording wordt ondersteund. Beeld   materiaal speelt in de huidige tijd een belangrijke rol als aanjager voor en van de publieke opinie en bewustwording. Het (foto) beeldmateriaal wordt op verzoek om niet ter beschikking gesteld.

Bij een eventuele opheffing van de stichting zal het liquidatie saldo worden bestemd ten behoeve van een ANBI gerangschikte instelling met een soortgelijke doelstelling als de Stichting Aurora Borealis.

De Stichting Aurora Borealis zoekt steun bij organisaties die een reputatie hebben dat zij direct impact op de verbetering van de betreffende (ornithologische dan wel zoölogische) soort weten te bewerkstelligen. PDC (Painted Dog Conservation) is zo’n impact organisatie. Het betreft de bescherming en bewustwording van de rol die de Afrikaanse wilde hond, zowel lokaal als internationaal, als predator speelt in de piramide van leefvormen in de betreffende habitat. Het ontbreken van deze soort leidt op termijn tot verstoring van het ecosysteem. De aanwezigheid van deze soort in het ecosysteem betekent dat excessieve toename van prooidieren en daarmee een disbalans in dat ecosysteem wordt voorkomen.

Een belangrijk speerpunt in het beleid van de Stichting is de bewustwording van de gevolgen van klimaatverandering voor soorten die een voortdurende aanpassingsstrijd leveren zijn om in hun leefgebied te kunnen overleven. Met name de snelheid van de veranderingen kunnen leiden tot decimering van de soort of zelfs tot extinctie. Het betreft hier met name soorten die in de arctische en antarctische klimaatzone leven.  

Inmiddels is een mooie collectie beeld materiaal opgebouwd die gebruikt wordt bij lezingen en presentaties.

Close Menu