Beleid

Het primaire doel van de stichting is bij te dragen aan het natuurbehoud en de bewustwording van het belang van natuurbehoud in het algemeen.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd zonder winstoogmerk. De beschikbare middelen (schenkingen en donaties)worden besteed aan het realiseren van    deze doelstelling. Met de ligt hierbij de focus op het opbouwen van beeld materiaal bank waarmee de bewustwording wordt ondersteund. Beeld   materiaal speelt in de huidige tijd een belangrijke rol als aanjager voor en van de publieke opinie en bewustwording. Het (foto) beeldmateriaal wordt op verzoek om niet ter beschikking gesteld.

Bij een eventuele opheffing van de stichting zal het liquidatie saldo worden bestemd ten behoeve van een ANBI gerangschikte instelling met een soortgelijke doelstelling als de Stichting Aurora Borealis.

De Stichting Aurora Borealis zoekt steun bij organisaties die een reputatie hebben dat zij direct impact op de verbetering van de betreffende (ornithologische dan wel zoölogische) soort weten te bewerkstelligen. PDC (Painted Dog Conservation) is zo’n impact organisatie. Het betreft de bescherming en bewustwording van de rol die de African Wild Dog, zowel lokaal als internationaal, als predator speelt in de piramide van leefvormen in de betreffende habitat. Het ontbreken van deze soort leidt niet direct tot verstoring van het ecosysteem maar wel tot een grotere kwetsbaarheid het ecosysteem als geheel.

Een belangrijk speerpunt in het beleid van de Stichting is de bewustwording van de gevolgen van klimaatverandering voor soorten die een voortdurende aanpassingsstrijd leveren zijn om in hun leefgebied te kunnen overleven. Met name de snelheid van de veranderingen kunnen leiden tot decimering van de soort of zelfs tot extinctie. Het betreft hier met name soorten die in de arctische en antarctische klimaatzone leven.  

Inmiddels is een mooie collectie beeld materiaal opgebouwd die gebruikt wordt bij lezingen en presentaties.